คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต

The Desirable Characteristics of Graduates in Master Degree

Majoring in Buddhism and Arts of Life

นางสาวอุมามนต์ กุนธร[๑]

พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ, ดร.[๒]

ดร. แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค[๓]

Read more...

 

การทวงถามหนี้ตามหลักพุทธจริยธรรม

Debt Collection in according to Buddhist Ethics

นายสุรวัฒน์ หิรัณย์สิริกุล[๑]

ดร. แม่ชีทัศนา จิรสิริธรรม[๒] 

ดร. แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค[๓] 

Read more...

 

การประยุกต์ใช้สัมมาสติในการรำไทเก๊ก

An Application of RightMindfulness for Tai-Chi Exercise
นางสาวพรประภา สุทธจิตร
ดร.แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค
ดร.แม่ชีทัศนา จิรสิริธรรม

Read more...

 

ผลลัพธ์การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ด้วยบุญกิริยาวัตถุ

Results of Health Promotion in Maternal Pregnancy by Meritorious Action
นาวาโทหญิง สิรินันท์ ได้สุข
ดร. แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค
ดร. แม่ชีทัศนา จิรสิริธรรม

Read more...