๑. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต


๑๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Science)

๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ ๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Social Works)

๑๐๑ ๔๐๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา ๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Ecology )

๑๐๑ ๔๐๔ ธรรมประยุกต์ ๒(๒-๐-๔)
(Applied Dhamma)

๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ ๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Economics )


๒ วิชาเอก ๔๖ หน่วยกิต

ก. วิชาบังคับ ๓๖ หน่วยกิต

๑๐๑ ๓๐๖ หลักพุทธธรรม ๓(๓-๐-๖)
(Principles of Buddhism )

๑๐๑ ๓๐๗ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓(๓-๐-๖)
(Theravada Philosophy)

๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา ๓(๓-๐-๖)
(Dhammapada Studies)

๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา ๓(๓-๐-๖)
(Visuddhimagga Studies)

๑๐๑ ๓๑๐ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓(๓-๐-๖)
(Communication in Tipitaka)

๑๐๑ ๓๑๑ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
(Mahayana Buddhism)

๑๐๑ ๔๑๒ พระสูตรมหายาน ๓(๓-๐-๖)
(Mahayana Sutras)

๑๐๑ ๔๑๓ พุทธศิลปะ ๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Arts)

๑๐๑ ๔๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
(Dhamma in Advanced English)

๑๐๑ ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
(Psychology in Tipitaka)

๑๐๑ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ๓ (๐-๖-๖)
(Independent Study on Buddhism)

๑๐๑ ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
(Seminar on Buddhism)


ข. วิชาเลือก ๑๐ หน่วยกิต


๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน ๒(๒-๐-๔)
(Comparison between Theravada and Mahayana)

๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๒(๒-๐-๔)
(Education in Tipitaka)

๑๐๑ ๓๒๐ อักษรจารึกในพระไตรปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
(Tipitaka Scripts)

๑๐๑ ๓๒๑ ชาดกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
(Jataka Studies)

๑๐๑ ๓๒๒ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย ๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Thai Wisdom)

๑๐๑ ๓๒๓ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism in Contemporary World)

๑๐๑ ๓๒๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
(Life and Works of Buddhist Scholars)

๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔)
(Buddhadhamma and Thai Society)

๑๐๑ ๓๒๖ สังคมวิทยาในพระไตรปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
(Sociology in Tipitaka)

๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๒(๒-๐-๔)
(Political Science in Tipitaka)

๑๐๑ ๔๒๘ พุทธประวัติในพระไตรปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
(Life of the Buddha in Tipitaka)

๑๐๑ ๔๒๙ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ ๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Peace)

๑๐๑ ๔๓๐ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน ๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Human Right )

๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Sustainable Development)

๑๐๑ ๔๓๒ มังคลัตถทีปนีศึกษา ๒(๒-๐-๔)
(Mangalatthadipani Studies)

๑๐๑ ๔๓๓ พระพุทธศาสนากับสตรี ๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Women)

๑๐๑ ๔๓๔ พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทย ๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Thai Literature)

๑๐๑ ๔๓๕ พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ ๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Kings)

๑๐๑ ๔๓๖ ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒ (๒-๐-๔)
(Dasa Parami in Theravada Buddhism)

๑๐๑ ๔๓๗ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Health Care )

๑๐๑ ๔๓๘ มิลินทปัญหาศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
(Milindapanha Studies)