สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
เน้นการนำหลักพุทธธรรม มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน รุ่นที่ ๘

หน่วยวิทยบริการสาวิกาสิกขาลัย ณ เสถียรธรรมสถาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อเทียบในระบบ ๔ ต้องไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ (คะแนนเฉลี่ยตลอด ๔ ปี) หรือผู้มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือจบเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือบาลีศึกษาเก้า
๒. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากสภาพการเป็นนิสิตและนักศึกษา
๓. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษคดีอาญาที่มีระดับความผิดมากกว่าลหุโทษ
๔. เป็นบุคคลที่คณะกรรมการสาวิกาสิกขาลัยเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว เรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
๒. รูปถ่ายสี ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๒ รูป
๓. สำเนารับรองวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับปริญญาตรี และคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน
๖. สำเนาผลการสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศผล (ถ้ามี)
๗. ใบรับรองการผ่านงาน สำหรับผู้ที่สมัครภายใต้เงื่อนไขการทำงานเพื่อสังคมติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๕๐
๘. สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารจำนวน ๓๐๐ บาท
กรุณาชำระค่าสมัครจำนวนเงิน ๓๐๐ บาท ที่บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สาวิกาสิกขาลัย
เลขที่บัญชี ๗๙๖-๒-๐๑๙๕๔-๙ ธนาคารกสิกรไทย สาขาวัชรพล หรือ ชำระค่าสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ณ เสถียรธรรมสถาน
๙. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล

หมายเหตุ
ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่กำหนดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึง สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน ๒๓ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ หรือ ยื่นเอกสารพร้อมสมัครด้วยตนเองที่เสถียรธรรมสถาน เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. (ความครบถ้วนของเอกสารมีผลถึงการพิจารณาสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน)

กำหนดการรับสมัคร
ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รับสมัครทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราลงวันที่เป็นสำคัญ หรือ
สมัครได้ด้วยตนเองที่เสถียรธรรมสถาน ในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ในวันรับสมัครที่กำหนด)

กำหนดการสอบคัดเลือก
ปิดรับสมัคร สิ้นสุด ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สอบข้อเขียน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สอบสัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ลงทะเบียนเรียน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ชำระเงินค่าเล่าเรียน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

วิชาที่สอบคัดเลือก
๑. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ (พุทธธรรม อริยสัจ ๔ จิตวิทยาการปรึกษา)
๒. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)

 

การประกาศผล

ผู้สมัครสามารถทราบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ www.sdsweb.org หรือ www.sksl.org
และที่สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน ตามวันที่กำหนด


ค่าลงทะเบียน
ภาคการศึกษาละ ๒๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๑๐,๐๐๐ บาท)

ติดต่อ
สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน
โทร. ๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙ ต่อ ๒๑๐ หรือ ๐๘๐-๒๘๘-๔๙๓๑ หรือ ๐๘๗-๓๔๒-๙๑๑๘
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

>> pdf ตัวอย่างวิชาเรียน (หน้า ๔๒-๔๕) <<

>> doc ดาวน์โหลดใบสมัคร <<