สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
เน้นการนำหลักพุทธธรรม มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน รุ่นที่ ๘

หน่วยวิทยบริการสาวิกาสิกขาลัย ณ เสถียรธรรมสถาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อเทียบในระบบ ๔ ต้องไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ (คะแนนเฉลี่ยตลอด ๔ ปี) หรือผู้มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือจบเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือบาลีศึกษาเก้า
๒. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากสภาพการเป็นนิสิตและนักศึกษา
๓. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษคดีอาญาที่มีระดับความผิดมากกว่าลหุโทษ
๔. เป็นบุคคลที่คณะกรรมการสาวิกาสิกขาลัยเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว เรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
๒. รูปถ่ายสี ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๒ รูป
๓. สำเนารับรองวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับปริญญาตรี และคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน
๖. สำเนาผลการสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศผล (ถ้ามี)
๗. ใบรับรองการผ่านงาน สำหรับผู้ที่สมัครภายใต้เงื่อนไขการทำงานเพื่อสังคมติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๕๐
๘. สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารจำนวน ๓๐๐ บาท
กรุณาชำระค่าสมัครจำนวนเงิน ๓๐๐ บาท ที่บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สาวิกาสิกขาลัย
เลขที่บัญชี ๗๙๖-๒-๐๑๙๕๔-๙ ธนาคารกสิกรไทย สาขาวัชรพล หรือ ชำระค่าสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ณ เสถียรธรรมสถาน
๙. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล

หมายเหตุ
ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่กำหนดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึง สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน ๒๓ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ หรือ ยื่นเอกสารพร้อมสมัครด้วยตนเองที่เสถียรธรรมสถาน เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. (ความครบถ้วนของเอกสารมีผลถึงการพิจารณาสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน)

กำหนดการรับสมัคร
ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รับสมัครทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราลงวันที่เป็นสำคัญ หรือ
สมัครได้ด้วยตนเองที่เสถียรธรรมสถาน ในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ในวันรับสมัครที่กำหนด)

กำหนดการสอบคัดเลือก
ปิดรับสมัคร สิ้นสุด ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สอบข้อเขียน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สอบสัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ลงทะเบียนเรียน ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ชำระเงินค่าเล่าเรียน ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

วิชาที่สอบคัดเลือก
๑. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ (พุทธธรรม อริยสัจ ๔ จิตวิทยาการปรึกษา)
๒. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)

 

การประกาศผล

ผู้สมัครสามารถทราบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ www.sdsweb.org หรือ www.sksl.org
และที่สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน ตามวันที่กำหนด


ค่าลงทะเบียน
ภาคการศึกษาละ ๒๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๑๐,๐๐๐ บาท)

ติดต่อ
สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน
โทร. ๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙ ต่อ ๒๑๐ หรือ ๐๘๐-๒๘๘-๔๙๓๑ หรือ ๐๘๗-๓๔๒-๙๑๑๘
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

>> pdf ตัวอย่างวิชาเรียน (หน้า ๔๒-๔๕) <<

>> doc ดาวน์โหลดใบสมัคร <<